Doctorat

Școala doctorală

Doctoratul constituie ciclul cel mai înalt de studii universitare, al cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală şi se organizează în conformitate cu legea nr. 84/1995 “Legea Învăţamântului” republicată cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr.288/2004, a H.G. 567/24 iunie 2005 si a O.M. 4491/6 iulie 2005 aplicabile începând cu anul universitar 2005/2006.

Începând cu anul 2005, doctoratul se desfășoară în cadrul Școlilor doctorale, sub îndrumarea științifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat.

În cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi funcționează, ca entitate separată, Consiliul Scolilor Universitare de Doctorat (CSUD), condus de un Director. Din CSUD fac parte directorii școlilor doctorale din universitate, doi membri aleși prin vot dintre conducătorii de doctorat din universitate și 4 doctoranzi, aleși de asemenea prin vot.

În cadrul fiecarei facultăți (grup de facultăți, domenii sau grup de domenii) funcționează Școala doctorală, condusă de Directorul Scolii doctorale, ales prin vot, și un număr de membri aleși de asemenea prin vot de către comunitatea conducătorilor de doctorat din facultate.

Consiliul Școlii doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată este format din:

Director Școală doctorală:

Prof.univ.dr.ing. Alexandru Sălceanu

Membri:

Prof.dr.ing. Marcel Istrate

Prof.dr.ing. Maricel Adam

Ing. Marcel Popa

Drd.ing. Ionel Hogaș.

 

Organizarea studiilor doctorale

Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat din cadrul Școlii doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată se organizează sub două forme:
•  cu frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, in regim cu bursă, sau fără bursă
•  fără frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, doar în regim cu taxă

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe două cicluri, şi anume:
1. program de studii universitare avansate, cu durata de 2 semestre
2. program de cercetare ştiinţfică, cu durata de 4 semestre.

Programul de pregatire universitară avansat se desfăşoară pe baza unui Plan de învăţământ, sub coordonarea Directorului și a Directorului Executiv ai Școlii Doctorale a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examen. În cadrul programului de pregătire universitară avansată, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizează sistemul de credite transferabile, pentru aceleași domenii. Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul de învatamânt cuprinde și modulul de pregatire complementară. Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată, doctorandul elaborează Proiectul programului de cercetare științifică.

Promovarea doctorandului în Programul de cercetare științifică se face pe baza susținerii publice a proiectului de cercetare științifică, în faţa unei comisii formată din conducătorul de doctorat în calitate de președinte și din cel putin alți 2 specialiști cu titlul de doctor și funcție didactică de cel puțin conferențiar universitar sau cercetător șțiințific gradul II din universitate sau din consorțiul de cercetare.

Tema proiectului de cercetare științifică se stabilește de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat și cu programele de politică instituțională ale universității.

Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces verbal și se exprimă prin calificative. Calificativele “foarte bine” si “bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obținerii calificativului “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, doctorandul prezintă un nou proiect. Dacă la a doua susținere a probei de promovare în programul de cercetare se obține calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primește un Certificat de absolvire a programului de pregatire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Pe durata celor 4 semestre din cadrul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul va susține un număr de 2 sau 3 rapoarte apreciate cu calificativ. Susținerea este publică în catedra sau echipa de cercetare formata din 3-5 membri cu titlul de doctor iar rezultatul va fi consemnat întru-un proces verbal.

Fiecare ciclu al studiilor universitare de doctorat se desfașoară pe baza unor contracte de studii doctorale, încheiate între doctoranzi, Școala doctorală, reprezentată prin conducătorii de doctorat, și universitate. În acest contract sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat.

Pentru mai multe informatii consultati link-ul: http://www.doctorat.tuiasi.ro/.

 

Conducatori de doctorat ai Departamentului de Energetică

Inginerie Electrică

Prof. dr.ing.  Maricel Adam

Prof. dr.ing. Adrian Baraboi

Prof.dr.ing. Radu Burlică

Prof. dr.ing. Mircea Gusa

Prof. dr.ing. Eugen Hnatiuc

Prof. dr.ing. Adrian Plesca

 

Inginerie Energetică

Prof. dr. ing.  Mihai Gavrilaș

Prof. dr. ing. Dumitru-Marcel  Istrate

Prof. dr. ing.  Florin Munteanu

Prof. dr. ing.  Ciprian Mircea Nemeș

Conf. dr. ing.  Gheorghe Grigoraș


© 2020 Departamentul de Energetica. All Rights Reserved.